FROV JU RGB NEGATIVE
Název programu
Forma studia
Název oboru
Studijní plán
Zootechnika P4103
Prezenční
Rybářství
Zootechnika P4103
Kombinovaná Rybářství zde
Zootechnics P 4103 Prezenční Fishery -
Zootechnics P 4103 Kombinovaná Fishery -
 

AKTUALITY PRO STUDENTY

 

INFORMACE PRO STUDENTY

  PRŮBĚH STUDIA

JAKÉ PODMÍNKY  NABÍZÍME Ph.D. STUDENTŮM:
Studentům prezenční formy doktorského studia studujícím v režimu českých studentů náleží  po dobu 4 let základní, mimořádné a v případě splnění podmínek (publikační činnost) rovněž prémiové stipendium. Spolu s úvazkem, který automaticky každý doktorand na FROV JU získá, činí průměrná měsíční odměna cca
15 - 16 tis. Kč měsíčně. Dále studentům nabízíme levné ubytování. Podrobné podmínky k udělení stipendií zde.

Průběh studia:
Studium doktorského studijního programu Zootechnika, obor Rybářství probíhá formou individuálních konzultací, samostudia doporučené odborné literatury, absolvování předmětů, zahraničních stáží, specializovaných seminářů, odborné praxe a systematické práci na tématu disertační práce. Podrobně je studium upraveno ve Studijním a zkušebním řádu. Průběh studia sleduje a hodnotí Oborová rada. Formulář výroční zprávy za každý rok studia je zde.

Studium DSP v bodech:

DISERTACE
- student doktorského studia na Fakultě rybářství a ochrany vod JU (dálen jen student) systematicky pracuje na tématu své disertační práce (dále jen DP) pod dohledem školitele(ů) a konzultanta po celou dobu studia (1. - 4. ročník)
- na začátku studia vypracuje student literární rešerži problematiky disertační práce v anglickém jazyce (ZS 1. ročníku studia)
- každoročně až do doby obhájení DP student prezentuje pokroky a výsledky při řešení tématu své disertační práce (1. - 4. ročník)
- alespoň část výsledků DP je student povinen publikovat a prezentovat a to formou:
           - otištění výsledků DP ve vědeckém časopise, který alespoň jedenkrát za poslední 3 roky dosáhl impakt faktoru vyššího než 0,4
           - otištění druhého článku za stejných podmínek jako výše a to vždy jako první autor
           - účasti na mezinárodní konferenci

STUDIUM
- studium DSP v oboru Rybářství probíhá na základě individuálního studijního plánu, s tím že Oborová rada může studentovi navrhnout 0-5 zkoušek a školitel může nařídit další 2 zkoušky
- všichni studenti absolvují zkoušku z angličtiny
- studijní plán doktorského studijního programu Zootechnika, obor Rybářství ke stažení zde

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI
- za dobu studia musí student strávit min. 3 měsíce v zahraniční laboratoři na odborné stáži
- část výsledků DP student prezentuje na mezinárodní konferenci

ODBORNÁ PRAXE
-
student 1. ročníku vykonává min. 3 krátkodobé (5 - 10 pracovních dnů) stáže na provozních servisních pracovištích ústavů FROV JU v celkovém rozsahu 20 pracovních dnů (LS 1. ročník).

Pro praxi na Experimentálním rybochovném pracovišti a pokusnictví - 7-8 dní praxe (Vodňany) kontaktujte: Ing. Pavel Lepič, Ph.D. - lepic@frov.jcu.cz

Pro praxi na Gentickém rybářském centru - 7-8 dní praxe (Vodňany) kontaktujte: Ing. David Gela, Ph.D. - gela@frov.jcu.cz

Pro praxi v chovatelských objektech, zpracovně či prodejně ryb: 5 dní praxe (Č. Budějovice) kontaktujte - Petra Tesařová - ptesarova@frov.jcu.cz. Důležité informace ohledně odborné praxe v Č. Budějovicích naleznete zde.


- během 1. a 2. ročníku se student min. 2krát zúčastní výlovu rybníka o velikosti větší než 1 ha (1. a 2. ročník)
 
VÝUKA
- v průběhu studia vykonává každý student  pedagogickou činnost v oboru svého studia a to v rozsahu 90 hodin za celé studium
- každý student 3. a 4. ročníku má povinnost vést celkem 2 projekty na Letních školách fakulty (3. a 4. ročník)
- součástí výuky je také konzultanství a vedení bakalářských nebo magisterských prací

STUDIUM DSP v jednotlivých letech:

1. ročník
-
literární rešerže problematiky disertační práce v angl. jazyce (ZS)
- odborná praxe, tj. 20 pracovních dnů na provozních servisních pracovištích ústavů FROV JU + výlov rybníka
2. ročník
-
odborná praxe, tj. výlov rybníka
3. ročník
- vedení 1. projektu Letní školy
- státní doktorská zkouška
4. ročník
- vedení 2. projektu Letní školy
- obhajoba disertační práce

Vedle povinností, jejichž splnění je vyžadováno v jednotlivých ročnících se student průběžně věnuje práci na tématu své disertační práce, prezentaci a publikaci výsledků, studiu dle individiuálního studijního plánu, sbírání zahraničních zkušeností zejm. formou 3-měsíční zahraniční stáže a účasti na mezinárodní konferenci. Studenti doktorského studijního programu rovněž vyučují a průběžně konzultují bakalářské, magisterské či disertační práce.

Studenti kombinované formy studia mají v rámci studia stejné povinnosti jako studenti prezenční formy vyjma povinností účastnit se zahraniční stáže, pravidelných seminářů doktorandů (povinnost prezentovat pokroky disertace alespoň 1x za rok zůstává), pedagogické a jiné vzdělávací činnosti a vyjma odborné praxe.
  

Přehledová tabulka s povinnostmi studentů v jednotlivých letech je zde.

Zápočty a zkoušky do výkazu o studiu uděluje pouze uvedená osoba viz. tabulka níže:

Vypracování literární rešerže školitel školitel
Doktorandská praxe 1 až 8 školitel školitel
Semináře doktorandů 1 až 4 Proděkan pro vědu a výzkum Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
Odborná praxe 1, 2 pověřená osoba Ing. David Gela, Ph.D.
Letní škola 1, 2 Proděkan pro pedagogickou činnost doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Zkouška z odborných předmětů zkoušející zkoušející
Pedagogická činnost 1-X Proděkan pro pedagogickou činnost doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Zahraniční stáž 1-X Proděkan pro zahraničí doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
Publikace 1-X Proděkan pro vědu a výzkum Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
Prezentace výsledků 1-X Proděkan pro vědu a výzkum Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
Vedení závěrečné práce Proděkan pro pedagogickou činnost doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
 
PŘEHLED ŠKOLITELŮ
 
Přehled školitelů DSP ke stažení zde
 
ODBORNÉ PŘEDMĚTY:
  
 
PŘEDMĚT
 
ZKOUŠEJÍCÍ
Ichtyologie a systematika ryb
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.,
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
Rybniční akvakultury
Ing. David Gela, Ph.D.,
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc
Aplikovaná hydrobiologie
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.,
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.,
Biostatistika
doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.
Cytologie a histologie ryb
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
Ekologie ryb
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.
Genetika ryb
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.,
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
Chov raků
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.,
  doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
Intenzivní chovy ryb
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.,
doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
Nemoci ryb a raků
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.,
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
Reprodukce ryb
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
doc. M.Sc. Boris Dzyuba, Ph.D.
Ryba jako potravina
doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
 Vodní toxikologie
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
Dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
Základy vědecké komunikace
doc. M.Sc. Boris Dzyuba, Ph.D.
Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c.
 


SLOŽENÍ OBOROVÉ RADY

Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada. 
 
Jméno a příjmení

Tituly

 Adresa pracoviště

Funkce v oborové radě

Tomáš Policar
doc. Ing., Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany
předseda oborové rady
Zdeňka Svobodová
prof. MVDr., DrSc. 
VFU, Palackého 1/3
612 42, Brno 
místopředseda oborové rady 
Otomar Linhart
prof. Ing., DrSc.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany
člen oborové rady
Zdeněk Adámek
doc. RNDr., CSc. 
ÚBO AV ČR, Květná 8
603 65, Brno 
člen oborové rady 
Martin Flajšhans 
prof. Ing., Dr. rer. agr. 
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany 
člen oborové rady  
Jan Kouřil
prof. Ing., Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany
člen oborové rady
Pavel Kozák
prof. Ing., Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany
člen oborové rady
Jan Kubečka
prof. RNDr., CSc.
BC AV ČR, Hydrobiologický ústav
Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice
člen oborové rady
Josef Matěna
doc. RNDr., CSc.
BC AV ČR, Hydrobiologický ústav
Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice
člen oborové rady
Petr Ráb
prof. Ing., DrSc.
ÚŽFG AV ČR,
Rumburská  89, 277 21, Liběchov
člen oborové rady
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech