FROV JU RGB NEGATIVE
 
Laboratoř sídlí na adrese:

Ústav akvakultury a ochrany vod,
Husova tř. 458/102
370 05 České Budějovice
 
Personální obsazení a kontakty
 
drozd RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
drozd@frov.jcu.cz
+420 38777 4676, +420 737 221 929
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
regenda
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
zástupce vedoucího, akademický pracovník, vedoucí praxí
+420 38777 4653, +420 606 077 651
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
duras
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
vědecký pracovník
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
brabcova
Ing. Adéla Stupková, Ph.D.
technik (mateřská dovolená)
Životopis CS
Životopis EN 
     
jdofek
Bc. Jan Dofek
technik
+420 38777 4683
     
hovorkova Ing. Kateřina Francová
doktorandka
+420 38777 4676
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
rutegwa
M.Sc. Marcellin Rutegwa
doktorand
+420 38777 4683
Životopis EN
Publikace
     
potuzak
Ing. Jan Potužák, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4683
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
strunecky
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4683
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
ivanova
M.Sc. Anna Pavlovna Ivanova
doktorandka
+420 38 777 4680
Životopis EN
Publikace
     
Hartman
Ing. Pavel Hartman, CSc.
vědecký pracovník
Publikace
     
Hlavac
Ing. David Hlaváč, Ph.D.
vědecký pracovník
Publikace
     
franta
Ing. Pavel Franta
doktorand
Životopis EN
Publikace
     
sindler
Ing. Martin Šindler
externí doktorand
Životopis CS
Životopis EN
 
 
Výzkumné aktivity členů „Laboratoře aplikované hydrobiologie“ probíhají v rámci dvou klíčových odborných zaměření:

lah members
 Členové laboratoře aplikované hydrobiologie (zleva): Zdeněk Adámek, Jan Potužák, Kateřina Hovorková, Otakar Strunecký, Radek Gebauer, Marcellin Rutegwa, Pavel Hartman, Bořek Drozd (vedoucí laboratoře), Adéla Brabcová, Ján Regenda

I) Nosným programem hydrobiologických šetření je provázanost komplexních studií rybničních ekosystémů a produkčního rybníkářství. Předmětem studia jsou především souvislosti mezi uplatňováním různých intenzifikačních technologií a kvalitou prostředí. Laboratoř se významně podílí na výzkumu nových metod přikrmování hospodářsky významných druhů ryb ve vztahu k bilancím fosforu, dusíku a kvality vody v polo-intenzivním způsobu rybničního hospodaření.  Významné jsou však i studie zaměřené naopak na vliv a působení rybích obsádek a společenstev na formování podmínek prostředí rybníků a vodních nádrží v ČR a Dolním Rakousku. Výzkum je orientován rovněž na studium přirozených potravních zdrojů (vývoj planktonních a bentických společenstev) v rybnících a jejich význam v potravě rybničních druhů ryb se zvláštním zřetelem na perspektivy organického chovu ryb v podmínkách ČR. Laboratoř se podílí i na hydrobiologickém monitoringu volných vod a jeho využití v jejich rybářském managementu. Ve spolupráci s rybníkářskou a vodohospodářskou praxí jsou řešeny především otázky přikrmování kapra a technologie výlovů ve vztahu ke kvalitě odtékající či vypouštěné vody. Požadavky ochrany přírody jsou směrovány především na monitoring a hodnocení kvality vodních těles v chráněných přírodních útvarech.

Odběr zoobentosu na rybnících Odběr fytofilního bentosuOdlov planktonuVzorkování zooplanktonu na rybích sádkách
  Rozvoj vodního květu v silně eutrofizovaných vodách
 
 
 
Měření kvality vody
Odlovy v nádržích
Odlov v mělkých rybnících ve Středomoří
Průtočná nádrž pro testování bioturbací v různých substrátech
Determinace potravy u piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis): A) Střevo (celkový pohled), B) věšenka (Simocephalus sp., Cladocera), C) pakomáři (Chironomidae),  D) břichatka (Ceriodaphnia sp., Cladocera), E) rozlitka (Difflugia sp., Arcellinida), F) beruška vodní (Asellus aquaticus, Isopoda), G) lasturnatky (Ostracoda), H) klanonožci (Copepoda), I) vířník - Testudinella sp. (Rotifera)

 

 

Nymfa jepice rodu Ecdyonurus

Dospělec jepice dánské (Ephemera danica)
Larva šidélka brvonohého (Platycnemis pennipes)
Dospělec šídla tmavého (Anax parthenope)
Vířník vakovenka rybniční (Asplanchna priodonta)
 
 
 
 
Vznášivka rodu Eudiaptomus
Buchanka bledá (Macrocyclops albidus)
Hrotnatka velká (Daphnia magna)
Kukla komára rodu Culex
 

 


II) Druhým klíčovým výzkumným zaměřením laboratoře je studium ontogeneze (tj. vývoje jedince) ryb. Zvláštní zřetel je kladen na ranou část vývoje (embryonální, larvální a časně juvenilní periodu). Toto období je obecně považováno za klíčové díky zvýšené sensitivitě vůči abiotickým (např. teplota, koncentrace kyslíku, pH, salinita, proudění) i biotickým (např. predace, parazitismus, kompetice) faktorům vnějšího prostředí projevující se  často zhoršenými metabolickými, růstovými schopnostmi a vysokou mortalitou raných ontogenetických stádií. Studium rané ontogeneze tak má klíčový význam pro porozumění biologii a ekologii druhů a poskytuje také cenné znalosti nezbytné pro úspěšný odchov ryb a produkci kvalitního násadového materiálu. Pracovníci laboratoře se věnují studiu vlivu vybraných environmentálních faktorů (zvláště teploty, koncentrace kyslíku, světelných podmínek) na ontogenezi vybraných hospodářsky významných či chráněných druhů ryb i druhů zajímavých pro sportovní rybolov (např. keříčkovec jihoafrický – Clarias gariepinus, okoun říční – Perca fluviatilis, piskoř pruhovaný – Misgurnus fossilis, pstruh obecný – Salmo trutta m. fario, candát východní – Sander volgensis) s cílem vymezit optimální podmínky pro inkubaci jiker a odchov raných ontogenetických stádií. Při studiu ontogeneze je využívána kombinace morfometricko-gravimetrických analýz s analýzou obrazu a biochemickými analýzami (prvkové analýzy, analýzy živin, energetické analýzy). Dále se členové laboratoře věnují i studiu přirozené i umělé reprodukce (za pomocí stimulace ovulace / spermiace vhodnou kombinací vnějších abiotických faktorů, pomocí hormonálních přípravků) vybraných druhů ryb (např. keříčkovec jihoafrický, piskoř pruhovaný).
 
Experimentální zázemí pro ontogenetické studie I Experimentální zázemí pro ontogenetické studie II Měření základních fyzikálně-chemických vlastností vody Práce s optickou sestavou pro pozorování ontogeneze
 
 
 
 
Typická lokalita výskytu piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) Pravidelný monitoring početnosti piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) v přirozeném prostředí Chov piskořů pruhovaných (Misgurnus fossilis) v akvarijních podmínkách Dospělci piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) při demonstraci střevního dýchání (viz bublinky na hladině a hlasitý pískot)

 

 

Řízená reprodukce a sledování ontogenetického vývoje u piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis): A) generační ryby, B) aplikace hormonálního preparátu, C) umělý výtěr generačních ryb, D) anestézie generačních ryb, E) Kultivace oplozených jiker a larev v experimentálních podmínkách, F) Embryo uvnitř jikry, G) Čerstvě vylíhlý jedinec, H) Larva po přechodu na vnější potravuInkubace jiker piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) Detail hlavové části larvy piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) - vnější nitkovité žábry Vypouštění larev piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) do experimentálních rybníčků Násadový materiál piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) pro volné vody

 

 

 
Umělý výtěr keříčkovce (klariase) jihoafrického (Clarias gariepinus) Keříčkovec (klarias) jihoafrický (Clarias gariepinus) - jedinec po vylíhnutí Keříčkovec (klarias) jihoafrický (Clarias gariepinus) - jedinec se stráveným žloutkovým váčkem Plůdek keříčkovce (klariase) jihoafreckého (Clarias gariepinus) po přechodu na suché startérové krmivo

 

 

Okoun říční (Perca fluviatilis) - oplozené jikry Okoun říční (Perca fluviatilis) - oplozené jirky Okoun říční (Perca fluviatilis) - jedinec po vylíhnutí Okoun říční (Perca fluviatilis) - jedinec s resorbovaným žloutkovým váčkem Studium vlivu různých světelných podmínek na růst a stres juvenilního okouna říčního (Perca fluviatilis)
 
 
 
 

Vedle experimentální činnosti se pracovníci laboratoře věnují i poradenské činnosti (pro odbornou veřejnost i praxi) a zajišťují výuku na FROV JU (včetně vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací) v uvedených směrech odborné činnosti.

Praktická výuka předmětu Zoologie - Determinační cvičení
 Praktická výuka předmětu Zoologie - Pitevní cvičení

Výzkumné zázemí laboratoře

Optická laboratoř

01 - Optická laboratoř – celkový pohled02 - Stereomikroskop Olympus SZX16 s motorizovaným ostřením03 - Stereomikroskop Leica M205FA s motorizovaným ostřením a fluorescencí04 - Mikroskop Leica DM2500

05 - Makroskop Leica Z16APO s motorizovaným ostřením06 - Zpracování a analyzování dat 07 - Členové laboratoře při práci – Bořek Drozd08 - Členové laboratoře při práci – Adéla Brabcová

09 - Členové laboratoře při práci – Marcellin Rutegwa10 - Členové laboratoře při práci – Kateřina Hovorková (vpředu) a Adéla Brabcová (vzadu)11 - Student magisterského studia při práci – Pavel Franta

Akvarijní místnost Husova

01 – Akvarijní místnost III02 – Akvarijní místnost III03-Aquarium room III

Akvarijní místnost v budově ZR

04- Akvarijní místnost ZR IV04- Akvarijní místnost ZR IV04- Akvarijní místnost ZR IV

CHNS-O analyzátor (Flash 2000, Thermofisher)

CHNS O

Lyofilizátor (ALPHA 2-4 LSC plus, Martin Christ, Pragolab)

Lyofilizator

Váhy (XP mikro a ultra-mikrobalanční, Mettler Toledo)

Scales

Termostat (IPP 110 Plus, Memmert)

Thermostat

TOC analyzátor (TOC-L, Shimadzu)

TOC

 
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech